Jiu Jitsu Discovery Class for 2 pax

JIU JITSU Jakarta

Please contact number for more details. 

+62-811-88-5236

Your Kado

For 1 or 2 pax to Choose:

1 Time Jiu Jitsu Discovery Class for 2 pax

--OR--

2 Times Jiu Jitsu Discovery Class for 1 pax

Review Jiu Jitsu Discovery Class for 2 pax.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JIU JITSU Jakarta

Please contact number for more details. 

+62-811-88-5236

Your Kado

For 1 or 2 pax to Choose:

1 Time Jiu Jitsu Discovery Class for 2 pax

--OR--

2 Times Jiu Jitsu Discovery Class for 1 pax

JIU JITSU Jakarta

Please contact number for more details. 

+62-811-88-5236

Your Kado

For 1 or 2 pax to Choose:

1 Time Jiu Jitsu Discovery Class for 2 pax

--OR--

2 Times Jiu Jitsu Discovery Class for 1 pax

Jiu Jitsu Discovery Class for 2 pax

Review Jiu Jitsu Discovery Class for 2 pax.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More experiences that you would love

Menu

Refund Reason